ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ 0
-35%
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ, ΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΟΙ)

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ, ΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΟΙ)

Κ.Ι. Τατσιράμος

Ο Dr. Κ. Τατσιρά­μος, ο πρώτος ει­­δι­κευμένος στην Ελλάδα πτηνο­­παθολόγος, συνδυά­ζει σε αυ­τό­ το βι­βλίο τις γνώσεις και την πο­λύ­τι­μη εμπειρία του με στόχο το σύ­γγραμμα να αποτελέ­σει εγχειρίδιο ανα­φο­ράς για τους κτηνιά­τρους, τους επαγ­γελμα­τίες εκ­τροφείς, αλ­λά­ και για όσους εν­διαφέρο­νται για τη φτε­­ρω­τή συ­ντροφιά. Η παράθεση έ­γχρω­μου φω­το­γραφικού υλικού σε συν­­δυασμό με την απλή, προσιτή, αλ­λά και με­στή επιστημο­νική γλώσσα, επι­­τρέ­πει την αποτε­λε­σματι­κό­τερη ενη­­μέ­ρωση για τις ασθέ­­νειες των κα­να­­ρινιών, των ωδικών και των καλλω­πι­στικών πουλιών.

38,00 24,70

ISBN

960-8071-42-9

Σελίδες

136 έγχρωμες

Διαστάσεις

17×24

Εικόνες

197

Εξώφυλλο

Μαλακό

Έτος έκδοσης

2003

Essential SSL