Cart 0

Περιοδικό Ψυχιατρική

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Τριμηνιαία έκδοση
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Διονυσίου Αιγινήτου 17, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210-77 58 410, Fax: 210-77 09 044
www.psychiatriki-journal.gr
Εκδότης:
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210-72 14 184

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επίτιμος Διευθυντής Σύνταξης:
Γ.Ν. Χριστοδούλου
Διευθυντής Σύνταξης:
Γ. Κωνσταντακόπουλος
Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης:
Δ. Πλουμπίδης
Μέλη:
Σ. Θεοδωροπούλου, Δ. Καραΐσκος,
Μ. Μαργαρίτη, Π. Φερεντίνος
Συνεργάτης:
Ι. Ζέρβας
Γραμματεία περιοδικού: Μ. Μπαχράμη

PSYCHIATRIKI
Quarterly journal published
by the Hellenic Psychiatric Association
17, Dionisiou Eginitou str., 115 28 Athens
Tel.: +30-210-77 58 410, Fax: +30-210-77 09 044
www.psychiatriki-journal.gr
Publisher:
Hellenic Psychiatric Association
11, Papadiamantopoulou str., 115 28 Athens
Tel.: +30-210-72 14 184

EDITORIAL BOARD
Emeritus Εditor:
G.N. Christodoulou
Editor -in- Chief:
G. Konstantakopoulos
Deputy Editor:
D. Ploumpidis
Members:
S. Theodoropoulou, D. Karaiskos,
M. Margariti,P. Ferentinos
Collaborator:
J. Zervas
Journal’s secretariat: M. Bachrami

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Δ. Πλουμπίδης
Αντιπρόεδρος: Γ. Αλεβιζόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Χρ. Τσόπελας
Ταμίας: Λ. Μαρκάκη
Σύμβουλοι: Στ. Κρασανάκης
Β.Π. Μποζίκας
Χ. Τουλούμης

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μέλη: B. Αλεβίζος
Ι. Γκιουζέπας
Α. Σπυροπούλου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μέλη: B. Κονταξάκης
Ε. Σιούτη
Ν. Τζαβάρας

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Γ.Ν. Χριστοδούλου, †Α. Παράσχος,
Ν. Τζαβάρας, Ι. Γκιουζέπας

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
†Σπ. Σκαρπαλέζος, †Ν. Ζαχαριάδης, †Ι. Πιτταράς

EXECUTIVE COUNCIL
Chairman: D. Ploumpidis
Vice-Chairman: G. Alevizopoulos
Secretary General: Ch. Tsopelas
Treasurer: L. Markaki
Consultants: St. Krasanakis
V.P. Bozikas
Ch. Touloumis

DISCIPLINARY COUNCIL
Members: V. Alevizos
J. Giouzepas
A. Spyropoulou

FINANCIAL CONTROL COMMITTΕE
Members: V. Kontaxakis
Ir. Siouti
N. Tzavaras

HONORARY PRESIDENTS
G.N. Christodoulou, †A. Paraschos,
N. Tzavaras, J. Giouzepas

HONORARY MEMBERS
†S. Scarpalezos, †N. Zachariadis, †I. Pittaras

Πληροφορίες Περιοδικού Ψυχιατρικής

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ είναι το επίσημο όργανο της Ελληνικής Ψυχια­τρικής Εταιρείας, εκδίδεται τέσσερεις φορές τον χρόνο και έχει τον ίδιο σκοπό με την Εταιρεία, δηλαδή την προαγωγή της Ψυχιατρικής Επιστήμης. Tο περιοδικό δημοσιεύει εργασίες που αναφέρονται στους τομείς της επιδημιολογίας, ψυχοπαθολογίας, κοινωνικής ψυχιατρικής, βιολογικής ψυχιατρικής, ψυχοφαρμακολογίας, ψυχοθεραπείας, προληπτικής ψυχιατρικής. Οι προδιαγραφές του περιοδικού ταυτίζονται με τις οδηγίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου Εκδοτών. Για την αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών βλ. «Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals» (www.CouncilScienceEditors.gr). Άλλες πηγές: Br Med J 1991, 302:338–341/Can Med Assoc J 1995, 152:1459–1465.

Εκτός από την έντυπη έκδοσή του, το περιοδικό διατίθεται ελεύθερα στην ηλεκτρονική του έκδοση από τις ιστοσελίδες: www.psychiatriki-journal.gr ή www.betamedarts.gr
Το περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» δέχεται προς δημοσίευση εργασίες που αφορούν σε πρωτότυπο υλικό που δεν έχει δημοσιευθεί προηγουμένως (εκτός σε μορφή περίληψης) ή δεν έχει υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού.
Κατά την υποβολή της εργασίας όλοι οι συγγραφείς πρέπει να υπογράψουν στο τυποποιημένο έντυπο υποβολής ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο και αποδέχονται την υποβαλλόμενη προς δημοσίευση εργασία και μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαιώματα στο περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ». Οι συγγραφείς ακόμη, δηλώνουν ότι: (α) δεν υπήρξε οικονομική υποστήριξη από διάφορες πηγές (εάν υπήρξε πρέπει να δηλωθεί), (β) δεν υπήρξαν αντικρουόμενα συμφέροντα σχετικά με το υλικό της έρευνας που υπεβλήθη προς δημοσίευση, (γ) το πρωτόκολλο της έρευνας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιοηθικής του Νοσοκομείου ή του Ιδρύματος όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης του Ελσίνκι (1995) όπως αναθεωρήθηκαν στο Εδιμβούργο (2000) και (δ) ότι όλοι οι ασθενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους πριν συμπεριληφθούν στην έρευνα αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν για την ερευνητική διαδικασία.

Τα κριτήρια αποδοχής των εργασιών περιλαμβάνουν την ποιότητα και την πρωτοτυπία της έρευνας, όπως επίσης τη σημαντικότητα και χρησιμότητα των δεδομένων στους αναγνώστες του περιοδικού.

Όλες οι εργασίες υπόκεινται σε μια αρχική εκτίμηση από τον Εκδότη ή μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα και η ποιότητά τους. Εάν η εργασία κριθεί καταρχήν κατάλληλη για δημοσίευση στο περιοδικό, εκτιμάται από δύο ανεξάρτητους κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο της έρευνας. Οι κριτές δεν γνωρίζουν τους συγγραφείς της εργασίας και παραμένουν ανώνυμοι για τους συγγραφείς.
Τα σχόλια των κριτών μαζί με τις υποδείξεις και διορθώσεις τους αποστέλλονται στους συγγραφείς. Οι συγγραφείς ενημερώνονται εγγράφως για την τελική απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού όταν η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρωθεί. Τα ονόματα των κριτών του προηγούμενου έτους εμφανίζονται στο πρώτο τεύχος του επομένου έτους. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει φραστικές διορθώσεις στα κείμενα προκειμένου να μειώσει ασάφειες και επαναλήψεις και να βελτιώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους συγγραφείς και τους αναγνώστες του περιοδικού.

ΕΙΔΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Άρθρα Σύνταξης: Σύντομα άρθρα γραμμένα ταυτόχρονα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αναφέρονται σε επίκαιρα θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Γράφονται από τη Συντακτική Επιτροπή ή από μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επι­τροπής (μέχρι 700 λέξεις και 7–8 βιβλιογραφικές αναφορές).

2. Ανασκοπήσεις: Ενημερωτικά άρθρα που αφορούν σε κριτική ανάλυση ψυχιατρικών θεμάτων ή θεμάτων συγγενών προς την Ψυχιατρική Επιστήμη. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από έναν ή δύο συγγραφείς. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις.

3. Ερευνητικές εργασίες: Προοπτικές ή αναδρομικές εργασίες που βασίζονται σε ερευνητικό πρωτόκολλο. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει γίνει στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Οι ερευνητικές εργασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.000 λέξεις (έως 8 συγγραφείς).

4. Σύντομα άρθρα: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ερευνητικές εργασίες που μπορούν να καταχωρηθούν σε περιορισμένο χώρο. Η έκταση των άρθρων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις.

5. Ειδικά άρθρα: Γράφονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής και αναφέρονται σε θέματα, με τα οποία έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί ο συγγραφέας π.χ. θεραπεία συμπεριφοράς, παθολογική ζηλοτυπία, ψυχοθεραπεία μεταιχμιακών καταστάσεων (μέχρι 3.000 λέξεις).

6. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναφορές περιπτώσεων και περιγραφές περιπτώσεων όπου εφαρμόσθηκαν νέες διαγνωστικές ή/και θεραπευτικές μέθοδοι (μέχρι 1.500 λέξεις).

7. Γενικά άρθρα: Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ δέχεται και άρθρα που εκφράζουν θεωρητικές απόψεις στον χώρο της Ψυχιατρικής, γνώμες για τα συστήματα παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης, απόψεις για τους χώρους επαλληλίας μεταξύ Ψυχιατρικής και άλλων επιστημών και άλλα άρθρα ανάλογου περιεχομένου. Τα άρθρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις. Η Συντακτική Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη συντόμευση των άρθρων αυτών προκειμένου να δημοσιευθούν ως «Επιστολές προς τη Σύνταξη».

8. Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιλαμβάνουν σχόλια και κρίσεις πάνω σε ήδη δημοσιευμένες εργασίες, παρατηρήσεις σε επίκαιρα ψυχιατρικά θέματα, πρόδρομα ερευνητικά αποτελέσματα, κ.λπ. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις (συνοδεύεται από σύντομη αγγλική περίληψη).

9. Βιβλιοκριτική: Η παρουσίαση και κριτική βιβλίων γίνεται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής (μέχρι 600 λέξεις – συνοδεύεται από σύντομη αγγλική περίληψη).

10. Άρθρα στην αγγλική γλώσσα: Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ θα κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα πάντα με αγγλική περίληψη των εργασιών. Δύο τεύχη ετησίως θα κυκλοφορούν εξ ολοκλήρου στην αγγλική (με εκτεταμένη ελληνική περίληψη, περίπου 400 λέξεις). Στα τεύχη αυτά θα δημοσιεύονται εργασίες ξένων συναδέλφων, αλλά και Ελλήνων. Οι εργασίες Ελλήνων συναδέλφων μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Όσες εργασίες προκρίνονται για δημοσίευση και έχουν υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα θα μεταφράζονται μετά από συνεργασία του περιοδικού με τους συγγραφείς.

11. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από ελληνική και αγγλική περίληψη, περίπου 400 λέξεων η κάθε μία. Οι εργασίες που αναφέρονται ως σύντομα άρθρα και ως ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ελληνική και αγγλική περίληψη, περίπου 200 λέξεων η κάθε μία.

To περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» καταχωρείται και περιλαμβάνεται στα MEDLINE/PubMed, Ιndex Copernicus, Google Scholar, EMBASE/Excerpta Medica, PsychINFO, GFMER, CIRRIE, SCIRUS for Scientific Inf., EBSCOhostTM and in Iatrotek

PDF: Οδηγίες για συγγραφείς

PSYCHIATRIKI is the official journal of the Hellenic Psychiatric Association. It is published quarterly and has the same scope as the Hellenic Psychiatric Association, namely the advancement of Psychiatry. The journal invite contributions in the fields of epidemiology, psychopathology, social psychiatry, biological psychiatry, psychopharmacology, psychotherapy, preventive psychiatry. The journal follows the standards approved by the International Council of Scientific Publishers. For a detailed description of the specifications see «Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals» (www.CouncilScienceEditors.gr). Other sources:
Br Med J 1991, 302:338–341/Can Med Assoc J 1995, 152:1459–1465.

Apart from the printed edition, the journal is freely available in electronic version at the websites: www.psychiatriki-journal.gr or www.betamedarts.gr
The journal «PSYCHIATRIKI» accepts manuscripts for consideration with the understanding that they represent original material not previously published (except in abstract form) or submitted for publication elsewhere. All authors of a paper submitted must sign the submission form and declare that they agree with the text of the paper, the publication in the journal and the transfer of the copyright to the publishers. The authors also declare that: (a) there was no source of financial support (if any should be stated), (b) there were no conflicting interests concerning the material submitted, (c) the protocol of the research project has been approved by the Ethics Committee of the Hospital or the Institution within the work was undertaken according to the ethical standards laid down in the Declaration of Helsinki (1995) as revised in Edinburgh (2000) and (d) that the patients gave their informed consent prior to their inclusion in the study.
The acceptance criteria for all papers are the quality and originality of the research and its significance to the journal readership. All papers submitted are first screened by the Editor or members of the Editorial Board for suitability and quality.

If suitable, papers are then reviewed by two reviewers expert in the field. Reviewers are blinded as to the contributors of each paper. The reviewers remain anonymous for contributors. The comments of the reviewers along with proposed revisions or corrections are sent to the authors. The authors are informed of the final decision of the Editorial Board after the procedure of review is over. The names of the reviewers for the past year appear in a list in the first issue of the next year. The Editorial Board reserve the right to modify typescripts to eliminate ambiguity and repetition and improve communication between authors and readers.

TYPES OF ARTICLES
1. Editorials: Short articles in both English and Greek language covering topics of particular importance, written by members of the Editorial Board by members of International Advisory Board and by invited authors (up to 700 words and 7–8 references).

2. Review articles: Should be written by one or two authors. They should not exceed 3,000 words.

3. Research papers: These articles must be based on a research protocol. Statistical evaluation of the findings is essential. They should not exceed 3,000 words (up to 8 authors).

4. Brief communications: This section includes research reports which can be accommodated in a small space. They should not exceed 1,500 words.
5. Special articles: Invited articles concerning topics of special interest (up to 3,000 words).

6. Case reports: This section includes interesting case reports and descriptions of cases where new diagnostic or/and therapeutic methods have been applied (up to 1,500 words).

7. General articles: These articles may reflect opinions on the theory and practice of Psychiatry, on the systems of provision of psychiatric services, on matters concerning the borderland between Psychiatry and other specialties or disciplines, etc. They should not exceed 2,000 words. The Editorial Board may suggest shortening of these articles in order to be included in the «Letters to the Editor» section.

8. Letters to the editor: Brief letters (maximum 400 words) will be considered for publication. These may include comments or criticisms of articles published in PSYCHIATRIKI, comments on current psychiatric topics of importance, preliminary research reports (along with a short abstract in Greek).

9. Book review: Presentation and critical review of selected books is carried out by the editorial board or by persons invited by it (up to 600 words along with a short abstract in Greek).

10. Issues in English: The issues of PSYCHIATRIKI will be published in Greek always with an abstract in English. Τwice a year the issues will be published in English (with extensive abstract in Greek, about 400 words). In this issue, papers by foreign and Greek writers will be published. Papers by Greek writers could be submitted in Greek or in English. Papers submitted in Greek that have been chosen to publication in English will be translated with the cooperation of the Editorial Board and the writers.

11. All articles should be accompanied by abstracts, both in Greek and English, about 400 words each. The articles that are referred as Brief communication and as Case reports should be accompanied by abstracts, both in Greek and English about 200 words each.

The Journal «PSYCHIATRIKI» is Indexed and included in MEDLINE/PubMed, Ιndex Copernicus, Google Scholar, EMBASE/Excerpta Medica, PsychINFO, GFMER, CIRRIE,
SCIRUS for Scientific Inf., EBSCOhostTM and in Iatrotek.

PDF: Instructions to Contributors

Τόμοι Περιοδικού Ψυχιατρικής

Essential SSL